DOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK BENT U AKKOORD MET DEZE OVEREENKOMST

BEHANDELOVEREENKOMST:

 • U dient zichzelf vooraf goed op de hoogte te stellen bij de eigen zorgverzekeraar over de vergoedingen van de behandeling.

 • Ik verplicht mij een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.

 • U verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan mij te verstrekken.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van u.

 • Ik ben wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door mij reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de mij, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laaste contactmoment wordt het dossier vernietigd. 

 •  Ik heb een geheimhoudingsplicht en ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen. 

 •  Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ. Deze is / zijn op te vragen bij Olivera TopZorg.

 • Ik verplicht mij informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan u in alle fasen van de behandeling.

 • Ik mag zonder toestemming van u geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

 • Ik zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door u t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

 • Ik verplicht mij om u correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 • De gegevens uit uw dossier kunnen worden gebruikt  voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit zal alleen gebeuren in overleg en hiervoor wordt uitdrukkelijk schriftelijk toestemming gevraagd.


 • Op het moment dat ik kortdurend ziek ben, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. 

 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet. 

 • Indien u voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kunt u deze eenzijdig beëindigen.

 • Indien u tegen het advies in van mij de overeenkomst beëindigt, zult u op verzoek van mij een verklaring ondertekenen waarin u te kennen geeft dat u tegen het advies van mij in, voor eigen risico, de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

 • Ik kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik de overeenkomst voortzet.

 • Ik zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat u een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 • Ik heb een inspanningsverplichting, geen  resultaatverplichting.

 • Ik ben gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van u en mij zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 • Voor klachten over de behandeling kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging, (www.nbcg.nl ) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

 • Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.  

  De meldcode is een code waarin staat hoe ik moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder. 

 • Olivera TopZorg heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Olivera TopZorg tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien ik aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van Balens. Olivera TopZorg is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij Balens, die dekkend is voor de WKKGZ.

 • Betalingswijze van de behandelingen geschiedt in onderling overleg contant, of kan per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van Olivera TopZorg.

 • U verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 • U heeft het privacyreglement van Olivera TopZorg gelezen en stemt in met dit reglement.

 • Op de rechtsverhouding tussen Olivera TopZorg en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.