Klacht- en tuchtrecht 

Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

Geschillencommissie SCAG voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen.

Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

Als therapeut beschik ik over een aansluiting bij de geschillencommissie SCAG, waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

Klachtenregeling
In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@oliverapraktijk.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen vier weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door praktijk Olivera TopZorg. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van NBCG Yi dan wel de geschilleninstantie SCAG.

Wanneer u een klacht indient bij NBCG Yi informeert u de Olivera TopZorg te allen tijde vooraf.